Veel gestelde vragen

Inklapbare content

Hoe bestel ik bij John Bardale?

stap 1: winkelmand

Wanneer u een artikel heeft uitgezocht, kiest u de gewenste maat en het aantal. Vervolgens legt u dit met één enkele muisklik in de winkelwagen door op de knop "Aan Winkelwagen toevoegen" te drukken.

Indien een artikel is uitverkocht in een bepaalde maat of kleur dan kunt u deze ook niet meer selecteren in die maat/kleur.

Plaats je artikel(en) in je winkelmand. Klik op "Afrekenen" of "Winkelwagen bekijken"

 

stap 2: gegevens

Vul je persoonlijke gegevens in (als je al ingelogd bent sla je deze stap over).

 

stap 3: betalen

Kies je betaalwijze in de kassa. Wij laten je alleen de betaalwijzen zien die voor jou relevant zijn. 

Hierna kun je de bevestiging van je bestelling bekijken. Op je factuur staat voor welke betaalwijze je hebt gekozen. Alle genoemde bedragen in onze shop zijn inclusief BTW en eventuele kortingen.

Wij vragen een kleine bijdrage van € 2,95 voor de verzendkosten. U kunt gratis retourneren naar ons Antwoordnummer 72301 - 7230 ZX WARNSVELD.

Wat is de status van mijn bestelling?

Dagelijks worden alle nieuwe bestellingen klaargezet en wanneer mogelijk verzonden.

Wij streven er dan ook naar om uw bestelling binnen 1 tot 3 werkdagen te versturen, hiervan ontvangt u een PostNL Track & Trace link zodra de bestelling is verstuurd.

Mocht u deze na 48 uur niet hebben ontvangen op werkdagen (ma t/m vrijdag), neem dan contact op met onze klantenservice via info@johnbardale.com, zodat zij dit voor u kunnen controleren. 

Wanneer ontvang ik de bevestiging van mijn bestelling?

Zodra u een bestelling heeft geplaatst in onze webshop krijgt u direct een automatische bevestiging in uw e-mail.

Het komt hierbij wel eens voor dat deze e-mail in de ongewenste inbox (spam mail) belandt.

Kunt u uw bevestiging niet in uw e-mail terugvinden? Neem dan even contact op met onze klantenservice via info@johnbardale.com of bel op maandag t/m vrijdag tussen 9.00 - 17.00 uur naar 0575-571411

Retourneren

Uw webshop bestelling kan GRATIS geretourneerd worden

U kunt uw bestelling aanbieden bij ieder willekeurig PostNL agentschap met de mededeling dat het pakket verstuurd kan worden naar:

John Bardale
Antwoordnummer 72301
7230 ZX  WARNSVELD

Mocht u hier niet uit komen, stuur dan een mail naar info@johnbardale.com.

Na ontvangst van het retour gestuurde artikel, zullen wij het bedrag aan u overmaken. 

Betaalwijzen

U kunt kiezen uit meerdere betaalwijzen op onze webshop. Zodra de betaling is afgerond ontvangt u hiervan een bevestiging van Shopify. In geval van een Ideal of CreditCard betaling ontvangt u deze bevestiging direct.

Indien u heeft gekozen voor de betaalwijze overschrijving kan er een vertraging ontstaan door het niet direct verwerken van de betaling bij de banken. Hier hebben wij helaas geen invloed op.

Na ontvangst van de betaling gaan wij met uw bestelling aan de slag!

Hoe krijg ik mijn geld terug na retournering?

Wanneer u een artikel retourneert in de winkel kunt u het artikel ruilen of het bedrag wordt per bank aan u overgemaakt. Dit geldt ook voor het retourneren van een webshop bestelling in een winkel.

Wanneer u een webshop bestelling terugstuurt naar het hoofdkantoor (Antwoordnummer 72301 - 7230 ZX  WARNSVELD) dan zal het bedrag worden teruggestort via dezelfde wijze als u uw betaling voldaan heeft.
Dit duurt maximaal 14 dagen.

Wat te doen bij verkeerde informatie?

Wij doen ons uiterste best de informatie zo accuraat mogelijk weer te geven, maar kunnen incidentele fouten in beschrijvingen en/of prijzen helaas niet geheel uitsluiten.

Wanneer blijkt dat er sprake is van een onverhoopte fout in de beschrijving en/of prijs van een artikel dat u heeft besteld, zullen wij altijd contact met u opnemen en u in de gelegenheid stellen uw bestelling kostenloos te annuleren of te laten vervangen door een ander artikel. Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW.

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden John Bardale

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Verkoper:
Stockyard, ook handelend onder de naam John Bardale, gevestigd aan de Lage weide 15 | 7231 NN Warnsveld, alsmede eventuele rechtsopvolgers.

Koper:
Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die in een contractuele relatie staat tot verkoper, uit hoofde van een overeenkomst met verkoper, alsmede elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met verkoper een overeenkomst wenst aan te gaan en in het kader daarvan om een prijsopgave of om productinformatie heeft verzocht, alsmede elke natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie verkoper een prijsopgave heeft verzonden en/of met wie verkoper over de totstandkoming van een overeenkomst onderhandelt. Tevens wordt als koper aangemerkt degene in wiens opdracht en voor wiens rekening producten worden geleverd.

Overeenkomst:
De overeenkomst tussen verkoper en koper tot het kopen en/of leveren van zaken waarop deze algemene voorwaarden van toepassing worden verklaard.

Algemene voorwaarden:
De onderhavige algemene leverings- en verkoopvoorwaarden.

Schriftelijk:
In deze algemene voorwaarden wordt het berichtenverkeer per e-mail – waarmee uitdrukkelijk bedoeld wordt de elektronisch ontvangen versie en niet de geprinte variant daarvan – gelijkgesteld aan schriftelijke stukken.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Met uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen van en bestellingen bij verkoper, alsmede op alle tussen verkoper en koper gesloten overeenkomsten. Deze algemene voorwaarden zullen door verkoper op verzoek kosteloos worden toegezonden. Deze algemene voorwaarden zijn tevens via het internet te raadplegen op website www.johnbardale.com

2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat koper de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt.

2.3 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan slechts met de uitdrukkelijke instemming van verkoper schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

2.4 Alle rechten en aanspraken zoals in deze algemene voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van verkoper worden gesteld en bedongen, worden eveneens gesteld en bedongen ten behoeve van door verkoper ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2.5 Indien en voor zover verkoper al dan niet (stilzwijgend) afwijkingen van deze algemene voorwaarden toestaat, laat dat zijn recht onverlet alsnog naleving van deze algemene voorwaarden te vorderen. Koper kan derhalve nimmer enig recht ontlenen op grond van het feit dat verkoper deze algemene voorwaarden soepel heeft toegepast.

2.6 Indien een of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met verkoper in strijd mochten zijn met enig wettelijk voorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze door verkoper worden vervangen door een door verkoper vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. Hierbij blijven de overige artikelen onverminderd van kracht.

2.7 Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands en vertaald in meerdere andere talen. Bij een geschil over de inhoud of de strekking van deze algemene voorwaarden zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

Artikel 3. Aanbiedingen en overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen van verkoper zijn vrijblijvend en dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan koper tot het doen van een aanbod. Verkoper behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling van koper door verkoper. Verkoper is gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt verkoper dit mee binnen 10 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3.3 Verkoper en koper komen overeen dat door gebruik te maken van elektronische vormen van communicatie, zoals het internet, een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra er een bestelling is verricht en deze elektronisch of schriftelijk door verkoper is aanvaard.

3.4 Aanvulling(en) op of wijziging(en) van een reeds tot stand gekomen overeenkomst kan c.q. kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.

3.5 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens enz. met betrekking tot gewichten, afmetingen, kleuren enz. gelden slechts bij benadering. Indien het geleverde kleine afwijkingen vertoont ten aanzien van de afbeeldingen, tekeningen, gegevens enz., kan dit nimmer een reden zijn om schadevergoeding te vorderen en/of de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 4. Wijzigingsbevoegdheid

4.1 Indien koper voordat het door hem bestelde product is verzonden beslist dat hij de bestelling wil wijzigen of annuleren, dan kan dit kosteloos geschieden door verkoper dit per e-mail te berichten.

Artikel 5. Prijzen en betalingen

5.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s inclusief BTW voor leveringen binnen de Europese Unie, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Binnen de Europese Unie bevatten de vermelde prijzen voor de aangeboden producten tevens de verzendkosten. Voor leveringen buiten de Europese Unie worden de vermelde prijzen voor de aangeboden producten verhoogd met de transportkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

5.2 Betaling kan geschieden op (één van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van koper kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van verkoper. Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie.

5.3 Indien koper met enige betaling in gebreke is, is verkoper gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

5.4 Indien de prijzen van de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is koper gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen 10 dagen na mededeling van de prijsverhoging door verkoper.

Artikel 6. Levering

6.1 De door verkoper gestelde en/of overeengekomen leveringstermijnen zijn steeds bij benadering en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De koper is gerechtigd kosteloos te annuleren zodra een product niet binnen 30 geleverd worden tenzij een andere leveringstermijn is afgesproken.

6.2 De levering van de producten geschiedt op het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan koper, maar niet voordat de betaling van de overeengekomen prijs vóór de verzending door verkoper is ontvangen, behoudens andersluidende overeenkomst tussen verkoper en koper.

6.3 De door verkoper gestelde levertijden gelden vanaf het moment dat de gehele betaling voor het product ten aanzien waarvan partijen een overeenkomst hebben gesloten, is bijgeschreven op een van de bankrekeningen van verkoper.

6.4 Overschrijding van enige leveringstermijn geeft koper geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van koper redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de overeenkomst in stand laat.

6.5 Verkoper is, ongeacht de overeengekomen wijze van betaling, gerechtigd om voor de aflevering de uitvoering van de opdracht te staken, indien hij reden heeft om te twijfelen aan de nakoming van de financiële verplichtingen door koper.

6.6 Indien de koper zijn noodzakelijke medewerking tot nakoming van de verbintenis door verkoper niet verleent of doordat een ander beletsel van zijn zijde opkomt, is verkoper gerechtigd om, binnen acht dagen nadat koper daartoe door verkoper in gebreke is gesteld, de overeenkomst te ontbinden of als ontbonden te beschouwen, zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn en onverminderd het recht van verkoper om van koper vergoeding van geleden verlies en/of gederfde winst te vorderen. Bovendien zal, indien en voor zolang de door koper veroorzaakte verhindering in de nakoming door verkoper voortduurt, koper van verkoper geen nakoming kunnen vorderen, terwijl verkoper gerechtigd is van koper vergoeding te verlangen van in redelijkheid gemaakte kosten die voortvloeien uit het in dit artikellid omschreven gedrag en/of de nalatigheid van koper.

6.7 Indien levering niet tijdig plaatsvindt, dan ontvangt koper binnen een (1) maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft koper vanaf dat moment tot het moment van levering het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden door schriftelijke mededeling daarvan aan verkoper.

6.8 Verkoper is bevoegd om bij de uitvoering van de levering aan koper gebruik te maken van derden. De wijze van transport, verzending, verpakking enz. wordt bepaalt door verkoper, zonder dat verkoper hiervoor op enigerlei wijze aansprakelijk kan worden gesteld.

Artikel 7. Overgang van risico

7.1 Het risico van verlies of beschadiging van zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper over op het moment van feitelijke aflevering op het door koper opgegeven adres.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 Verkoper behoudt zich de eigendom voor van alle geleverde of te leveren zaken totdat aan verkoper is voldaan hetgeen hem uit hoofde van de overeenkomst of de overigens tussen partijen bestaande overeenkomsten of overige rechtsverhoudingen volledig is voldaan.

8.2 Koper is niet bevoegd de onder de eigendomsvoorbehouden afgeleverde zaken op enige wijze te bezwaren en/of in (ver)bruikleen en/of uit handen te geven.

Artikel 9. Intellectuele eigendom

9.1 Koper is gehouden alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door verkoper geleverde producten te respecteren.

9.2 Verkoper garandeert niet dat de aan koper geleverde producten geen indruk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 10. Specificaties producten

10.1 Alle door verkoper geleverde producten voldoen aan de Nederlandse wet- en regelgeving, alsmede aan de in Nederland gestelde veiligheidseisen.

10.2 Verkoper garandeert niet dat ook wordt voldaan aan de eisen die gelden in het buitenland (buiten Nederland) op grond van de aldaar toepasselijke wet- en regelgeving. Door de koop van het product c.q. de producten stemt koper ermee in dat hij hiermee akkoord gaat. Indien mocht blijken dat de door verkoper geleverde producten niet voldoen aan buiten Nederland geldende specificaties en/of wet- en regelgeving, levert dit nimmer een reden op voor ontbinding van de overeenkomst en kan verkoper hier nimmer voor aansprakelijk worden gesteld, alsmede is verkoper hierdoor op geen enkele wijze schadeplichtig.

Artikel 11. Reclames en aansprakelijkheid

11.1 Koper heeft de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Eventueel gebleken gebreken dient koper na ontdekking per omgaande, doch uiterlijk binnen 7 dagen na ontdekking, schriftelijk en gemotiveerd aan verkoper te melden.

11.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft verkoper de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen voor nieuwe producten, dan wel de factuurprijs plus eventueel betaalde verzendkosten van verzending daarvan te restitueren.

11.3 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, bijvoorbeeld in verband met schade geleden door derden, gederfde winst, schade wegens verlies of verminking van gegevens, gemiste besparingen, schade door vertraging of schade wegens overschrijding van een termijn, dan wel enige andere vorm van schade, tenzij en voor zover er sprake mocht zijn van opzet op grove schuld van verkoper.

11.4 Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van leidinggevenden van verkoper.

11.5 Koper is gehouden verkoper te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen verkoper mochten doen gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van koper dienen te komen.

11.6 Het is mogelijk dat verkoper op zijn internetsite links opneemt naar andere internetsites die interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter van informatieve aard. Verkoper is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsites waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt.

11.7 Verkoper sluit iedere aansprakelijkheid uit voor elke schade (directe, indirecte en gevolgschade) die voortvloeit uit het gebruik van de website en de inhoud ervan. Hoewel verkoper de website onderhoudt en zorgdraagt voor de inhoud ervan, garandeert hij niet dat technische onvolkomenheden afwezig zijn.

11.8 Verkoper garandeert koper niet dat het gebruik van de website koper vrijwaart van zogenaamde virussen en/of andere schadelijke toepassingen. Het gebruik van de website komt dan ook voor risico van koper en koper dient daartoe zelf noodzakelijke beschermende voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.

Artikel 12. Garantie

12.1 Verkoper verplicht zich alle bepalingen van de fabrieksgarantie, voor zover dit fabricage- en materiaalfouten betreft, van de geleverde zaken op te volgen. De garantietermijn is de termijn die door de fabrikant van het product wordt aangegeven. De garantie omvat kosteloze toezending van vervangende onderdelen of, indien nodig, reparatie of vervanging van het product. Indien de gebreken betrekking hebben op onderdelen die vervangen kunnen worden, zal verkoper of de leverancier van de te vervangen onderdelen deze onderdelen aan koper verzenden. Een product dat gerepareerd of vervangen dient te worden, dient goed verpakt en voldoende gefrankeerd naar verkoper te worden toegezonden. Binnen de garantietermijn verzendt verkoper het gerepareerde product kosteloos retour aan adressen binnen Nederland. De kosten voor verzending naar buitenlandse adressen worden op basis van kostprijs berekend. Bij het product dient een kopie van de factuur of een begeleidende notitie met het factuurnummer te worden gevoegd. Alleen tezamen met deze informatie kan er aanspraak worden gemaakt op garantie.

12.2 Onverminderd hetgeen in artikel 12.1 is bepaald, kan de koper geen beroep doen op bovengenoemde garantiebepalingen indien:
- koper wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens verkoper zijn verricht;
- de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik;
- de fouten zijn opgetreden als gevolg van blikseminslag, brand- of waterschade of door andere van buitenkomende oorzaken;
- koper de zaken heeft verwaarloosd;
- koper de zaken op andere wijze onzorgvuldig heeft behandeld of zodanig heeft behandeld dat het risico van fouten na verkeersopvatting voor rekening van koper behoort te komen.

12.3 Verkoper is gerechtigd ter reparatie aangeboden zaken in bewaring te houden totdat koper de eventuele uit de reparatie voortvloeiende kosten, welke niet onder de garantie vallen, heeft voldaan aan verkoper. Verkoper behoudt zich het recht voor de aldus ontstane vordering op koper middels de verkoop van het product te innen, zes maanden nadat koper niet aan zijn betalingsverplichtingen ter zake heeft voldaan.

Artikel 13. Bestellingen en communicatie

13.1 Voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet en/of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen koper en verkoper, dan wel tussen verkoper en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen koper en verkoper, is verkoper niet aansprakelijk, tenzij en voor zover er sprake mocht zijn van opzet op grove schuld van verkoper.

13.2 Indien koper aan verkoper opgave doet van een adres, is verkoper gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij koper aan verkoper duidelijk heeft aangegeven dat de bestelde producten dienen te worden afgeleverd op een ander adres.

13.3 Aanvulling(en) op of wijziging(en) van reeds opgegeven adressen kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd. Verkoper is slechts gebonden aan deze gewijzigde gegevens indien en voor zover deze door verkoper aan koper zijn bevestigd.

13.4 Verkoper is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten in de uitvoering van de levering die het gevolg zijn van door koper verstrekte gegevens.

Artikel 14. Retourzendingen

14.1 Indien koper een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft hij het recht het product binnen zeven werkdagen na ontvangst aan verkoper te retourneren en de overeenkomst te ontbinden.

Het adres voor retourzendingen is:
John Bardale
Antwoordnummer 72301
7230 ZX WARNSVELD

14.2 Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd, indien de verpakking van het product onbeschadigd is. Door verkoper eventueel reeds ontvangen betalingen worden uiterlijk binnen 30 dagen na de ontbinding terugbetaald. De rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product komen voor rekening van koper.

Artikel 15. Overmacht

15.1 Onverminderd de overige aan hem toekomende rechten, heeft verkoper in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van koper op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen aan koper en zulks zonder dat verkoper gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

15.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan verkoper kan worden toegerekend, omdat hij niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt dan wel dient te komen.

Artikel 16. Persoonsgegevens
16.1 Door koper ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand ter gebruik enkel voor de uitvoering van de bestelling door koper en bewaakt worden volgens de AVG wetgeving.

16.2 Koper zal geen reclame van verkoper ontvangen, voor zover koper daar geen toestemming voor heeft gegeven.

Artikel 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

17.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze algemene voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

17.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 18. Disclaimer

De op de website www.johnbardale.com genoemde prijzen, percentages en tarieven gelden onder voorbehoud van eventuele fouten en kunnen door verkoper steeds worden gewijzigd. Koper kan geen rechten ontlenen aan het per abuis onjuist vermelden van prijzen, percentages en tarieven. Verkoper is hieraan dan ook op geen enkele wijze gebonden.

 

Tenslotte:
Plaatsen van een bestelling betekent dat u akkoord gaat met onze voorwaarden. Heeft u vragen, dan kunt u ons altijd mailen via de knop contact. Wij zullen alles in het werk stellen om vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden en nemen desgewenst telefonisch contact met u op. Prijzen en aanbiedingen zijn geldig zolang ze op de website staan vermeld.